Leden van de MR:

Namens de ouders: 
Ilse Kruid
Sanne Rijff

Namens het personeel
Carla Kooistra
Cees de Haan

GMR afgevaardigde
Alida Bult

email: mr.dewenteling@kitsprimair.nl

De MR van onze school bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De leden van de MR worden gekozen door de ouders van de school voor een periode van 3 jaar. De MR kiest een voorzitter en een secretaris. De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. We komen 6 keer per jaar bij elkaar. Als het nodig is worden er extra vergaderingen ingepland.

De MR van de school kent een reglement, waarin haar taken en bevoegdheden zijn beschreven die voortvloeien uit de Wet Medezeggenschap Onderwijs(WMO) van 1992. In het huishoudelijk reglement is vastgesteld wanneer er sprake is van adviesrecht of instemmingsrecht ten aanzien van beleidstaken m.b.t. de begroting, de formatie, het vakantierooster en benoemingen van personeel.

Wat kan de MR voor u doen ? De MR wil functioneren als klankbord voor ouders en personeel. De MR wil graag weten wat er leeft in de school. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat de MR iets  voor u kan betekenen, voor het welzijn van leerlingen of het team, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons.

NOTULEN:

Call Now Button